Sunday, July 8, 2018

Phản hồi cực yêu của khách hàng dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ Mộc An

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Mộc An phản hồi thì nhiều lắm mà mỗi tội lười up hehe. 
Cứ theo chị em làm thơm 🦋, sạch 🦋 
Ai ngứa, ra mùi hôi khó chịu cứ rinh 1 em đảm bảo thích ngay. 
Chỉ 285k 


No comments:

Post a Comment